Make your own free website on Tripod.com

騰王閣序

teng wang ge xu


南昌故郡、洪都新府、星分翼軫、地接衡廬。襟三江而帶五湖、

nan chang gu jun, hong du xin fu,    xing fen yi zhen,    di jie heng lu,     jin san jiang er dai wu hu

控蠻荊而引甌越、  物華天寶、 龍光射牛斗之墟、   人傑地靈、

kong man jing er yin ou yue,  wu hua tian bao,  long guang she niu dou zhi xu,   ren jie di ling

徐孺下陳蕃之榻。雄州霧列、俊彩星馳。臺隍枕夷夏之交、

xu ru xia chen fan zhi ta, xiong zhou wu lie, jun cai xing chi, tai huang zhen yi xia zhi jiao.

賓主盡東南之美。  都督閻公之雅望、棨戟遙臨。宇文新州之懿範、

bin zhu jin dong nan zhi mei, du du yan gong zhi ya wang, qi ji yao lin, yu wen xin zhou zhi yi fan.

襜帷暫駐。 十旬休暇、勝友如雲。千里逢迎、 高朋滿座。 

chan wei zan zhu, shi xun xiu xia, sheng you ru yun, qian li feng ying, gao peng man zuo,

騰蛟起鳳、孟學士之詞宗。   紫電清霜、   王將軍之武庫。

teng jiao qi feng, meng xue shi zhi ci zong, zi dian qing shuang, wang jiang jun zhi wu ku .

 

家君作宰、路出名區。 童子何知、躬逢勝餞。

jia jun zuo zai,    lu chu ming qu,     tong zi he zhi,      gong feng sheng jian.

 

時維九月、序屬三秋。潦水盡而寒潭清、煙光凝而暮山紫。

shi wei jiu yue,  xu shu san qiu,   liao shui jin er han tan qing, yan guang nin er  mu shan zi.

儼驂騑於上路、訪風景於崇阿。臨帝子之長洲、得仙人之舊館。

yan can fei yu shang lu, fang feng jing yu chong a, lin di zi zhi chang zhou, de xian ren zhi jiu guan.

層巒聳翠、     上出重霄。    飛閣流丹、下臨無地。鶴汀鳧渚、

ceng luan song cui, shang chu chong xiao, fei ge liu dan,     xia lin wu di,     he ting fu zhu..

窮島嶼之榮迴。   桂殿蘭宮、   列岡巒之體勢。披繡闥、俯雕甍。 

qiong dao yu zhi rong hui, gui dian lan gong,   lie gang luan zhi ti shi,      pi xiu ta,    fu diao meng.

山原曠其盈視、   川澤旴、其駭矚。閭閻撲地、

shan yuan kuang qi ying shi, chuan ze xu,     qi hai zhu.     lu yan pu di

鐘鳴鼎食之家。     舸艦迷津、青雀黃龍之軸。    虹銷雨霽、

zhong ming ding shi zhi jia, ge jian mi jin,   qing que huang long zhi zhou, hong xiao yu ji.

彩徹雲衢。落霞與孤霧齊飛、秋水共長天一色。

cai che yun qu,    luo xia yu gu wu qi fei,    qiu shui gong chang tian yi se.

 

漁舟唱睌、     響窮彭蠡之濱。   雁陣驚寒、   聲斷衡陽之浦。

yu zhou chang wan, xiang qiong peng li zhi bin, yan zhen jing han, sheng duan heng yang zhi pu

遙吟俯暢、逸興遄飛。  爽籟發而清風生、   纖歌凝而白雲遏。

yao yin fu chang, yi xing chuan fei, shuang lai fa er qing feng sheng, xian ge nin er bai yun e

睢園綠竹、氣凌彭澤之樽。鄴水之華、光照臨川之筆。

sui yuan lu zhu, qi ling peng ze zhi  zun, ye shui zhi hua, guang zhao lin chuan zhi bi.

四美具、二難并。窮睇眄於中天、極娛遊於暇日。

Si mei ju, er nan bing,   qiong di mian yu zhong tian, ji yu you yu xia ri

 

 

天高地迥、  覺宇宙之無窮。興盡悲來、識盈虛之有數。

Tian gao di jiong, jue yu zhou zhi wu qiong, xing jin bei lai, shi ying xu zhi you shu.

望長安於日下、 指吳會於雲間。地勢極而南溟深、天柱高而北辰遠。

Wang chang an yu ri xia, zhi wu hui yu yun jian, di shi ji er nan ming shen,  tian zhu gao er bei chen yuan.

關山難越、  誰悲失路之人。萍水相逢、 盡是他鄉之客。

Guan shan nan yue, shui bei shi lu zhi ren, ping shui xiang feng, jin shi ta xiang zhi ke.

懷帝閽而不見、奉宣室以何年。嗚呼、時運不齊、命途多舛、

huai di hun er bu jian, feng xuan shi yu he nian,  wu hu,     shi yun bu qi,    ming tu duo chuan.

馮唐易老、李廣難封、屈賈誼以長沙、非無聖主。竄梁鴻於海曲、

feng tang yi lao, li guang nan feng, qu jia yi yi chang sha, fei wu sheng zhi, cuan liang hong yi hai qu.

豈乏明時。所賴君子安貧、達人知命。老當益壯、寧知白首之心。

Qi fa ming shi,    suo lai jun zi an pin,    da ren zhi ming,   lao dang yi zhuang, ning zhi bai shou zhi xin.

窮且益堅、不墜青雲之志。酌貪泉而覺爽、處涸轍以猶懽。

Qiong qie yi jian, bu zhui qing yun zhi zhi, zhuo tan quan er jue shuang, chu he che yi you huan.

北海雖賒、扶搖可接。東隅已逝、桑榆非睌。孟嘗高潔、

bei hai sui she,    fu yao ke jie,       dong yu yi shi,    sang yu fei wan,   meng chang gao jie.

空懷報國之心。   阮藉猖狂、  豈效窮途之哭。

Kong huai bao guo zhi xin, ruan ji chang kuang,  qi xiao qiong tu zhi ku.

 

勃、三尺微命、一介書生。無路請纓、等終軍之弱冠。

Bo, san chi wei ming,    yi jie shu sheng, wu lu qing ying, deng zhong jun zhi ruo guan.

有懷投筆、慕宗愨之長風。  舍簪笏於百齡、奉辰昏於萬里。

You huai tou bi, mu zong que zhi chang feng, she zan hu yu bai ling, feng chen hun yi wan li.

非謝家之寶樹、接孟氏之芳鄰。他日趨庭、叨陪鯉對。

Fei xie jia zhi bao shu, jie meng shi zhi fang lin,   ta ri qu ting,     dao pei li dui.

今晨捀袂、 喜托龍門。楊意不逢、撫凌雲而自惜。

Jin chen peng mei, xi tuo long men, yang yi bu feng,    fu ling yun er zi xi,

鐘期既遇、奏流水以何慚。

Zhong qi ji yu,    zou liu shui yi he can.

 

嗚呼、勝地不常、盛筵難再。蘭亭已矣、梓澤坵墟。

Wu hu, sheng di bu chang, sheng yan nan zai, lan ting yi yi,     zi ze qiu xu.

臨別贈言、幸承恩於偉餞。  登高作賦、是所望以群公。

Lin bie zeng yan, xing cheng en yi wei jian, deng gao zuo fu, shi suo wang yi qun gong.

敢竭鄙誠、 恭疏短引。一言均賦、四韻俱成。

Gan jie bi cheng, gong shu duan yin, yi yan jun fu,     si yun ju cheng.

 

騰王高閣臨江渚、佩玉鳴鸞罷歌舞、畫棟朝飛南浦雲、朱簾暮捲西山雨、

teng wang gao ge lin jiang zhu, pei yu ming luan ba ge wu,   hua dong chao fei nan pu yun,   zhu liang mu qun xi shan yu,

閒雲潭影日悠悠、物換星移幾度秋、閣中帝子今何在、檻外長江空自流。

Xian yun tan ying ri you you,   wu huan xing yi ji du qiu,        guo zhong di zi jin he zai,     jian wai chang jiang kong zi liu.